Çorum'da Fotoğrafçılığın Başlangıç Yılları 2

Paylaşın:

Facebook Twitter Google

-1920'li yıllarda Çorum Gazetesinde yayımlanan fotoğrafçılık haberleri-    
Müjde Müjde 
Fotoğrafçılık âleminde ve az zamanda Kütahya muhitinde ve bilhassa muhterem ordumuz amirleri ve zabitanınca büyük bir şöhret kazanan ressam ve sanatkâr Osman Ragıp Bey'in Cami Kebir karşısındaki hanesinde icrayı sanat edeceği haber alınmıştır. Zarif fotoğraf çektirmek arzu edenlerin bu fırsattan istifadeye koşmalarını tavsiye ederiz.                                                 (Çorum Gazetesi: 12 Eylül 1921)
*
Askeri veya sair vesikalara ilzakı (yapıştırılması) icap eden fotoğrafların parlak ve yüz hatlarının tamamen açık ve belli olması lazımdır. Bunun için Cami Kebir karşısında fotoğrafçı Osman Ragıp Bey'e müracaat ediniz. (Çorum Gazetesi: 24 Ekim 1921) 
Otomobil ile bir günde Samsun'a muvasalat (ulaşım)
İçinde bulunduğumuz ayın yirmisinden itibaren Samsun ile Çorum arasında şimdilik yalnız bir otomobil ile yolcu ve eşya nakline başlanacaktır.
On kişilik bir yolcu kafilesi eşyasıyla beraber müreffehen (konforlu-rahat şekilde) nakledilecektir. Yolculuk esnasında otomobilde husule gelecek arıza sebebiyle vaktinde mahalline ulaşılamadığı takdirde geçen zaman içinde yolcuların yapmak zorunda kalacakları ihtiyaçları için masrafları nakliyeci tarafından ödenecektir. Yukarıdaki şartlar dahilinde Çorum-Samsun ve Samsun-Çorum arasında seyahat etmek arzusunda olanların Çorum'da Fotoğrafçı Avni Efendi'ye müracaat eylemeleri ilan olunur. (Çorum Gazetesi: 12 Mart 1923)
*
Fotoğrafçı-Saatçi
Memleketin noksanlarından olduğunu şikâyet ettiğiniz bir meseleyi halletmekle müftehirim. Güzel bir fotoğraf çektirmek arzusunda mısınız? Saat tamiratı mı yaptırmak istiyorsunuz? Aşağıdaki adrese müracaat ediniz. Memlekette en güzel saatçi ve en güzel fotoğrafçı Polis Fehmi Efendi ve biraderidir. Fiyatlar ucuz, iş temizdir. Eğridere'de Fotoğrafçı ve Saatçi Erzurumlu Hüseyin Zihni (Çorum Gazetesi: 31 Ekim 1923)
*
Teceddüt Fotoğrafhanesi   
Muhterem müşterilerimden gördüğüm rağbet ve teveccüh üzerine fotoğrafhaneyi tevsi (genişletmek) ile bu kere Hükümet konağı karşısındaki yüksek binaya naklettiğimi arz, gayet ehven fiyat ve son derece nefis fotoğraf elde etmek isteyen zevatın bir defa teşriflerini rica ederim.
Her kıta (büyüklükte-boyda) ve her renkte fotoğraf alındığı gibi agrandisman suretiyle arzu edildiği kadar büyütülür. İstenilen kâğıt, ipek mendil ve her nevi mensucat üzerine fotoğraf çıkarılır. 
Terhis tezkeresi vesaire için cepheden dönen gazilerimize ve memleketimize bir hizmet olmak üzere geçmişte olduğu gibi yalnız on beş kuruş mukabilinde iki adet vesika fotoğrafı alınır ve on beş dakikada teslim edilir.
Hiposulfatın 5-6 saatte izale edilebildiğini iddia edenler de atölyeme teşrif ederlerse aksini ispata hazır olduğumu ilan eylerim. (Çorum Gazetesi: 13 Şubat 1924)
*
İstiklal Fotoğrafhanesi
Bu kere hükümet binası karşısında küşat ettiğim fotoğrafhanede istenilen ebatta tab'a muvafık fotoğraflar çıkarmakla beraber fotoğrafçılığa ait her nevi malzeme Samsun'dan malolduğu fiyatla perakende olarak satılır. Hariçten vuku bulacak sipariş kabul olunur. Heveskârına meccanen fotoğrafçılık öğretilir. En iyisinden en ucuzuna kadar fotoğraf makineleri ve levazımı saire celp edilir. Ehveniyet (ucuzluk) mahremiyet (gizlilik) zarafet, sürat ve metanet rehberimizdir. 
İstiklal Fotoğrafhanesi sahibi Nurettin (Çorum Gazetesi:13 Şubat 1924)
*
(Fotoğrafçı İzas ve Hırant Efendiler)  
Hali teceddütte bulunan memleketimizde daimi bir fotoğrafhanenin bulunamayışına binaen uzun senelerden beri meslek ittihaz etmiş oldukları hakiki bir teceddüt göstermekle müftehir Amasya ve Merzifon fotoğrafçıları İzas ve Hırant Efendiler teşriki mesai ile bu kere azami bir ay müddet için icrayı sanat etmek üzere memleketimiz Çorum'a gelmişlerdir. 
Bayramın birinci günü öğleden sonra fotoğraf çekinmek üzere halkın da suhuletle gidebilmesi için Pazar mahallesinde Sarraf Kirkor Efendi hanesi, erbabı müracaata açık bulunduğundan fırsatı ganimet bilerek erbab-ı merak (fotoğraf sevenlerin) ve ezvak-ı selim (yüksek, ince zevk) sahiplerinin müracaatları ilan olunur. (Çorum Gazetesi: 29 Nisan 1925)  
*
Fotoğrafhane
Hasan Basri
İstanbul'da Türkiye'nin meşhur sanatkârlarından Gazi Hazretlerinin fotoğrafçısı Ferit İbrahim Bey'in nezdinde (yanında)çalışmak suretiyle noksanlarımı tamamlayarak muhterem Çorum halkından gördüğüm teveccühe istinaden tekrar küşadına muvaffak olduğum Veli Paşa Hanındaki atölyede her kıtada nefis, sanatkârane ve katiyen solmaz fotoğraflar, agrandismanlar ve seybya renkte kemali itina ile artistik fotoğraflar imal olunur. Aile resimleri için de evlere kadar gidilir. (Çorum Gazetesi 5 Ocak 1927).