Mehmet Okumuş'un Kitabı

Paylaşın:

Facebook Twitter Google

Mehmet Okumuş şiirlerini Ahrep adlı bir kitapla okuyucularına ulaştırdı. 
(Ankara Okulu yayınları, Ankara, 2016) 103 sayfadan meydana gelen eser, iki bölüme ayrılmış. İlk kısımda kırk iki, ikinci kısımda ise kırkbir şiir yer alıyor.
İlk bakış Kitaptaki eserler serbest şiir şeklinde.Konuları ele alış, irdeleyiş ve edebî metin olarak sunuş açşısından da modern şiir geleneğiyle benzer özellikler taşıyan kitap, okudukça insanı kendine çeken bir niteliğe sahip. 
Zaman, dönem, çağ, şehirleşme,insanlığın gidişatı, insanın yaratıcıyla-insanla-maddeyle-tabiatla ilişkileri bağlamında işlenirken temalar, kişinin kalben ve zihnen kırılmalarını buruk ve hüzünlü tarzda okuruna sunuyor. Şiirleri okurken, özne olan insanın nasıl nesneleştiğinin de vurgulandığını anlıyoruz.
Okumuş'un şiirleri insanı düşünmeye, irdelemeye, araştırmaya, tartışmaya, anlam arayışına davet ediyor. Şiirlerde, İslam tarihine göndermeler var. Dinler tarihinin konusu olan kıssalarla  olaylara değiniler söz konusu.  
Okumuş, kendi şiir yolunu açmak, kendi üslubunu oluşturmak, kendi okuyucuyla şiir estetiği bağlamında iletişim ağı kurmak maksadıyla özenli bir dil, sağlam bir mantık ve özgün bir göndermeler,benzetmeler, mecazlar,soyutlamalar bütünü oluşturma gayretinde.Şair genel olarak şehir eksenli bir dünyadan ses veriyor bize. Üslubunun  genel karakteristiği olarak görülen çağ eleştirisini gezegenimizin şehirleşme kültürü üzerinden yapıyor.
Şehir üzerinde kafa yormadan modern sanatın şehir odaklı eleştirel bakışını, estetik anlayışını, felsefi çıkarım ve önermelerini, kavramak zor. 
Öncelikle her şehir bir dönemdir, ekonomik hayattır, toplumsal içerikli bir uygarlık ve kültür ortamıdır. Geçmişe, şimdiki zamana ve geleceğe bağlıdır organik yapısı.Ki bir yanıyla kendi toplumuyla, bir yanıyla tüm insanlığa bağlıdır.Şehir  bir toplumsal düzendir, dünyaya verilen uygulamlalı bir mesajdır,bir yaşam tarzıdır.Her şehir sürekli inşa halindedir insan eliyle ve tabii ki,modern etkilerle.
Okumuş'un şiir kitabı bir çırpıda okunacak eserlerden değil. Metinler tekrar tekrar dikkatlice okunmadıkça kendini açmıyor okuruna. Her şiiri yeni baştan okurken, dönüp başka şiirleri gözden geçirerek, onların bazı bölümlerini diğerlerine eklemleyerek farklı bağlamlarda okumak gerekiyor. Bu manada şiir de estetik olan, edebî geleneği- birikimi ve felsefesi  olan bir bilmece, bir bulmaca gibidir okuma ve okurken  anlamını çözme uğraşısı bakımından. 
Temayı daha etkili söyleyiş açısından şiir özgünlüğünü bir az da söyleyiş biçiminden alır. Söyleyişin gücü ise anlam yoğunluğuna sahip olmasıdır.
Ahrep, kültürel arka planı zengin bir şiir kitabı. Farklı tematik izlekler bağlamında okumaya elverişli şiirlerden oluşuyor.Modernitenin yol açtığı sorunsalları, özellikle  insanlığın çağdaş bazı tutumlarını( şiddet,savaş, yoksulluk, çevre kirliliği, betonlaşma, israf, bencillik, çıkarcılık, kimsesizlik, ahlakî yozlaşma....) eleştirel tarzda ele alan şiirleri tevhit inancı ve bu çercevedeki duyarlılıkla okumak mümkün.  Dilin kullanımında bilhassa imgeler, betimlemeli alışılmamış bağdaştırmalar şiirlere  derinlik kazandırıyor. 
Bütün şiir  ( S.18) adını taşıyan şiir şairin şiirdeki şekil ve içerik anlayışını özetleyici nitelikte. Mısra, beyit, bent, serbest bölüm başlıklarıyla sunulan şiir mevcut haliyle hoş bir örneklemedir.
"Mısra
Aşkağusu içtim aynadan yavaş yavaş silindi yüzüm." (s.18)
Şehir, bu kitabın en önemli temalarından biri.  "Şehirde betonu yara yara biten bir incir ağaçıyla konuşmadır" isimli şiir tematik yönden dramatik, söyleyiş açısından ironik  modernite eleştirisi, taşlaması niteliğindedir.Ki, şairin neredeyse şiirlerinin tümündeki estetik tavrını her yönüyle içinde barındıran ilginç bir şiirdir.
Diğer şiirlerinden şehir ile ilgili örnek dizeler:
"sendeledim sokak ortasında
Başı döndü şehrin bahçeler bozuldu köklerinden" (s.18)
"ya çam ağaçları şehre indikçe kurudu iştahından" "s.40)
"yürüyorum
Sırtımda kitabeler şehirlerin alınyazıları" (s.44)
*
Şair bazı şiirlerinde ebedi temalardan olan aşk ile modern bir tema olan şehir'i  aynı mısralarının içinde buluşturuyor.  
Mehmet Okumuş  yeni eserleriyle okuyucusunu sevindirmek için arayı fazla uzatmaz dilerim.
Sözü şairin dizeleriyle bitirelim.
"suyla ikiye yarılmış bir şehrin aldığı yara
Aşktan daha ağır değildirbelki diyordun
Oysa
İkiye yarılmış bir suyun
Ortasına kurulan şehirmiş aşk"