Fikri ve İrfanı Hür Aydın - Şair: M.Akif Ersoy

Paylaşın:

Facebook Twitter Google

Konumuz, Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un sanatkarlığı.
Her önemli sanatçı, nitelikli bir aydındır öncelikle.Zihnen ve kalben bu özelliği kazanamayan kişilerin kalem çalışması yapmış olmaktan öte bir üretimleri yoktur.
Akif, hakiki manada aydın bir şahsiyettir. Bu özelliği onun sanatkarlığını besleyen değerli taraflarındandır. Onun sanatkar duruşunu anlamak insanı derinden etkiliyor. Sırat-ı Müstakim Dergisi'nin yazar ve şairinin bu süreklilik arzeden çizgisi onun ilminin, irfanının ve aynı zamanda vicdanının gür bir sese dönüşen üslubunun da göstergesidir.  
Akif, kararlıdır, tutarlıdır, ilim ve irfan kaynaklarıyla donanmıştır. Kendi iç dünyasının diliyle konuşan, nefsine ait konuları anlatmaya bağlamış bir sanatçı değildir. O, bir medeniyetin, bir kültür cografyasının sesidir bütün sıkıntılar, sorunlar sözkonusu olduğunda.
*
Sanatkarlıkta donanımlı olmak, hayat boyunca hep aynı nitelikte eserler üretmek kolay değildir. Sanatın konusu olan insan ve hayat sürekli değişmektedir çünkü.
Hayatı anlamak ve yorumlamak adına yapılan çalışmalar her zaman zordur. Çünkü,hayat çok yönlü, çok boyutlu bir özellik taşır. Yapılan değerlendirmelerin zamanı, zemini ve  bu bağlamda  kullanılan veriler sonucu derinden etikler. Durum, insana bakış için de aynıdır. Hayatı ve insanı merkeze alarak eser üreten yazar ve şairlerin uzun soluklu eserler yazabilmeleri de onların fikri tutarlılığına, geleneği ve geleceği hakkıyla değerlendirmelerine bağlıdır. Aksi halde eserleri, kısa sürede  gündemden düşer, fikri ve edebi açılardan geçerliliklerini, değerlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar.
*
İlimsiz sanat olmaz.
Akif, bilim adamı donanımına sahiptir. Sistematik bir düşünüş tarzı vardır. Bilimin gereğine inanır. O, araştırıcı bir zekadır.
Sanatçı için ilim gereklidir.En azından dünyanın gidişatını, evrenin genel durumunu,insanın yaratılışının gereklerini, insanın  insanla ve tabiatla ilişkisini kavrayacak kadar bilim.  İlmiyle oluşan fikri yönü sanatkarı  sanatında güçlü kılar. İrfanıyla süslediği tavrı ise, ona gerçek bir sanatçı üslubu kazandırır.
*
İrfandan yoksun olanın sanatı yürümez.
Hür bir vicdanın hiç susmayan; yerine göre ağlayan,inleyen, ancak hep kendi özgünlüğünü koruyan çok hassas bir vicdanın sesi işitilir Safahat'ta.Eseri, her mısrasındaki Akif'in bu iç sesini duymadan okumak mümkün değildir.
Akif, bizim medeniyetimizin kültürümüzün özünü oluşturan irfanımızın şairidir. Geçici olanı değil, kalıcı olan değerleri öne alır.M. AKİF Ersoy'u yakından tanıdığımızda, onun hayatında ve eserlerinde doğruluğun dürüstlüğün, mertliğin, kahramanlığın, fedakarlığın, kardeşliğin, komşuluğun, cömertliğin fazlasıyla önemsendiğini görürürüz.  Bir anlamda Akif'i tanımak, her yönüyle milletimizi, medeniyetimizi ve kültürel değerlerimizi tanımak, anlamak demektir.
Mehmet Akif, ilim irfan şairidir.Bir sanatçı olarak onun  duygu ve düşünce dünyasını oluşturan bütün değerler şiirlerinde ifadesini bulmuştur. Bunlar milletimizin ve insanlığın hayati değerleriyle örtüşmektedir. Buradaki ana temalar: Allah'a inanç,hak, hukuk, hakkaniyet, hürriyet,kul hakkı, vatan sevgisi, millet sevgisi, kahramanlık, şehitlik, bağımsızlık, cesaret, insana saygı,cehaletle mücadele, israftan kaçınma, kötülüklerden uzak durma.. şeklinde sıralanabilir. Her mısrası sanki, milli bir değerimizin en güzel anlatımıdır.
O, böylece, döneminde içeriğinin  zayıfladığını düşündüğü sosyo-kültürel hayatımızın yeniden canlanması için şiirleriyle çalışmalarını sürdürür.
*
Safahat, modern dünyanın eleştirisi gibidir bir bakıma.
Mehmet Akif'in kitabını okumak, onun duyarlılığını,fikirlerini  anlamak insana yeni ufuklar açar. O, bu eleştirilerinde sadece eksiği, yanlışı belirtmez; doğrunun, iyinin, gereklinin de altını çizer. Gelecğe umutla bakar. İrfanıyla konuşurken, aklıyla düşündüğünü anlarız. Akif, iyi bir kültür, medeniyet ve bu ikisinin eşliğinde tarih okuru ve yorumlayıcısıdır.Eserlerini okuyan kişiye güven verir, kendi iç zenginliğini, kültürel değerlerini, milletiyle olan bağlarının kanallarını hatırlatır uygun bir üslupla.
*
Mehmet Akif Ersoy, hürriyet şairidir. "İstiklal ve hürriyet", temaları milli marşımızın iki önemli kavramıdır:
"Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal."
 Mehmet Âkif Ersoy'un eserleri her dönemde okumaya elverişli metinlerdir. Eserlerini okunduğumuzda heyecanlanırız. Bizi canlandırır; düşünmeye,çalışmaya, mücadele etmeye,üretmeye, kaynaşmaya, anlamaya, anlatmaya, anlaşmaya sevk eder.Düşünce ve inanç yapısı sağlamdır. Kötümser ve yılgın değil, iyimser ve kararlıdır.TembelliKten nefret eder.İdealisttir,gençlere güvenir, yeniliklere açıktır. Bakış açısında inanmışlığa dayanan ilmi bir özellik vardır. Hayatta olduğu devrin iç ve dış olaylarını, gelişmelerini tutarlı bir biçimde kavramış ve sorunlarla ilgili nitelikli görüşler ifade etmiştir.İnsanı kamil noktada geliştiren ahlaki tutumları daima yüceltmiştir.
*
Safahat, bir kültürün, bir medeniyetin, bir irfanın şiiridir.
 Akif, her şeyden evvel inanmış ve bu inanmışlığıyla sanat eserlerini üretmek için, durmadan okumuş ve araştırmış, kalemi elinden hiç bırakmamış bir sanatkardır. Akif, okuyan, yazan, düşünen,devamlı  araştıran, medeni cesareti yüksek bir aydın şairdir. O, halk içinde, halk için yaşayan ve geleceğe de eser bırakan milli şairimizdir.