ÇORUM MÜZE BİNASI3

Paylaşın:

Facebook Twitter Google

Ziraat Mektebinin -Açılışı- Küşat Merasimi
Vilayetimizde açılan "Mıntıka Ziraat-ı Umumiye Mektebi"nin küşat merasimi pazartesi günü saat iki buçukta icra edilmiştir. Makam-ı vilayet tarafından irsal edilen davetiye varakalarıyla devair müdürleri, vilayet etıbbası, Mahkeme-i Asliye Reisi, Müdde-i Umumi, mektep müdür ve muallimleri, tüccarandan bazı zevat, Şube Reisi, Jandarma Kumandanı merasimde hazır bulunmuşlardır.
Hattı zatında bir ihtişamı haiz olan mektep binasının methal balkonundan itibaren bayrak, söğüt dalları ve halılarla tezyin edilmiş, methale kırmızı ve beyaz kurdelelerden bir zincir çekilmişti. Evvelce hastane binası olan mektebin yüksek bir azim ve himmetle baniliği şerefini taşıyan esbak Mutasarrıf Nurettin beyefendinin büyük kıtada bir fotoğrafları sureti hususiyede şahıslarına bir cemile olmak üzere methalin (giriş kapısının) sağ tarafındaki salona talik edilmişti. Her bakan gözde bir iftihar lem'ası hasıl eden mektebin muhteşem varlığı heyet-i umumiyesiyle orada bulunanları serin gölgesinde toplamış, bütün nazarları üstüne topluyor ve bütün konuşmaları kendine tahsis ettirmişti.
Her zat yanında bulunan arkadaşlarıyla, mektebin memleket için iftihar olunacak bir müessese olacağını zikrediyor, halkımızın âli himmetine rehber olan Nurettin Beyefendiyi hürmetle yâd ediyordu.
Merasime saat üç buçukta Vali Ahmet Cevdet beyefendinin kıymetli bir nutkuyla başlandı. Vali beyefendi evvelce hastane olan binanın ne şekilde ve ne maksatla Ziraat Mektebine tahsis ve terk edildiğini izah buyurduktan sonra Ziraat mektebinin Çorum'un feyyaz muhitinde temin edeceği faydaları gayet beliğ bir lisan, samimi ümit-bahş (moral veren) bir ruhla zikrettiler. Ez-cümle; hattı zatında bir çiftçi memleketi olan vatanımızın sarf edilen hummalı mesaiye rağmen zürranın (çiftçinin) ürettiğinin bizi mesut edecek bir ölçüde olmadığını halkın geçmiş devirlere ait usul ve görgülerle ziraat yaptığını, hâlbuki asrımızda ziraatın pek mühim bir inkılâp geçirdiğini binaenaleyh vilayetimizde küşadına muvaffak olunan mektep sayesinde az bir zaman sonra bütün zürranın asrımızın icap ettirdiği şekli öğrenerek, insan ve hayvanı zahmetten kurtaran makine ile bu feyyaz topraklardan mühim bir halde istihsalat -üretimler- elde edilebileceğini beyan ettiler.        
Vali beyefendi ziraat mektebinin Çorum'da vücut bulmasını hararetli bir iftihar hissiyle beyan ederken, mektebin ziraatçıların en mühim bir ihtiyacı olan ziraat aletleri ve gereçlerinin imalat hanesinin de yakın zamanda açılacağını müjdelediler. 
Bu müjde bittabi her çiftçinin kalbinde derin sürur uyandırmıştır. Vali Ahmet Cevdet beyefendinin nutuklarını müteakip Ziraat Mektep Müdürü Vasıf Bey okul binasının banisi Mutasarrıf Nurettin beye mesleki namına teşekkürle başlayan bir nutuk irad ettiler. Müftü Mehmet Nazif Efendi, bu gibi irfan müessesatının memleketimizde çoğaltılması ve bu gibi hayırlı müesseseleri memleketimize kazandıranların gayretlerinin devamını diledikten sonra bir dua da bulundular. 
Daha sonra Muallim Behram Lütfi Bey tarafından bir nutuk verilerek, Vali Ahmet Cevdet bey kurdeleyi kesti. Mektep Müdürü Vasıf Beyin arzusu üzerine topluca bir fotoğraf çektirildi.
Mektep gezilmeye başlandı ve henüz ilk sınıfı açılan mektebin ilk dershanesinde Vali Bey öğrencileri tebrik ederek kendilerine bir baba lisanıyla nasihat ve başarı temenniyatında bulundular. (6)
11 Şubat 1925 tarihli Çorum gazetesindeki şu haberden de Vali Ahmet Cevdet beyin Ziraat Mektebinin açılışında verdiği müjdenin gerçekleştiğini görüyoruz.
Vilayet Ziraat Mektebinde
Açılacak Kursa Ait Malumat ve Şart-ı duhul (Kayıt Kabul Şartları)
1-Kursa iştirak edecek olanların yaşı 14- 25 dairesinde olmak
2- Tedrisat leyli devam edip talebenin iaşesi mektebe ait ise de yatak ve elbiselerini kendileri temin edeceklerdir.
3- Kurs 1 Mart 1341 (1925) te açılacak ve üç ay devam edecektir.
4- Kursta ziraat, ziraat aletleri, dutçuluk, böcekçilik, arıcılık, bağcılık, bahçıvanlık, hıfzıssıhha-i ziraat dersleri ile çiftlik idaresi, hayvanatın idare ve iaşesi tedris edilecektir. 
5- Okutulacak ve gösterilecek dersler gayet ameli ve memleketimizde kabili tatbik olacak surette izah olunacaktır. (7)   
Yine 22 Temmuz 1925 tarih ve 220 sayılı Çorum Gazetesinde (Çorum Mıntıka Ziraat ve Ameliyat Mektebinin kayıt Kabul Şartları) başlıklı ikinci bir ilanda okula imtihanla öğrenci alınacağı ve taliplerin on dörtten küçük 18 yaştan büyük olmamaları T.C. vatandaşı olmaları ve seçme imtihanının 24 Eylül 1925 perşembe günü okul binasında yapılacağı ve lüzumlu başvuru belgeleri belirtilmiş. Burada okulun adının açılışından sonra değişmiş olduğunu görüyoruz.
Açılmış olan bütün Ziraat Okulları 1928 yılında yeniden düzenlenmek ve bir ziraat reformuna uygun hale getirilmek amacıyla kapatılmıştır. Çorum Ziraat Okulu da 1928 yılında kapanmıştır. 1930 yılında yeni programla Ziraat okulları Lise seviyesinde öğretime açılmış fakat Çorum'da yeniden açılmamıştır. (8)