Basit usül mükelleflerin beyanname dönemi başladı

Paylaşın:

Facebook Twitter Google

Şubat ayı, basit usulde vergilendirilen mükellefler için beyanname verme ayıdır.
BEYANNAME VERMEYENLERE HANGİ YAPTIRIMLAR UYGULANIR?
2013  takvim yılına ait beyannamenin süresinde verilmemesi durumunda mükelleflere,
-Usulsüzlük cezası,
-Vergi ziyaı cezası, 
- Gecikme faizi,
Basit usul mükelleflerin yukarda ki cezai müeyyidelere maruz kalmamaları için 25 şubat 2014 tarihine kadar  beyannamelerini vermesi gerekmektedir.
Basit usul, gerçek usulde vergilendirilmesine gerek duyulmayan mükellefler için getirilmiş bir vergilendirme usulü. Berber, Terzi, çay ocağı vb. gibi nispeten küçük mükellef olarak düşünülebilecek mükellefler basit usule tabi tutuluyor ve bu usulde vergileniyor. Basit usule tabi olan mükelleflere de birçok açıdan kolaylık sağlanıyor. Basit usule tabi mükelleflere sağlanan kolaylıklar:
- Basit usul mükellefleri defter  tutmuyor.
- Bu mükellefler için vergi tevkifatı yapılmayıp, muhtasar beyanname verilmiyor.
- Geçici vergi ödenmiyor.
- Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden istisna.
- Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate alınmıyor.
- Belge vermedikleri günlük hâsılatları için gün sonunda toplu  belge düzenleyebiliyorlar.
Basit usule tabi içinse bazı şartları sağlamak gerekiyor. Mesela mükellefin kendi işinde bilfiil çalışması ve bulunması, işyeri kira bedelinin, yıllık alım-satım tutarının kanunda belirtilen rakamsal hadleri aşmaması lazım. Yine basit usulde vergilenecek  mükelleflerin ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla  gerçek usulde gelir vergisine tabi olmaması gerekli. Basit usulde kazanç tespiti Basit usulde ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde  edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki  müspet farktır.
Bu fark, faaliyetle ilgili olarak alınması ve verilmesi mecburi olan alış ve giderler ve hâsılatlara ilişkin belgelerde yazılı tutarlara göre hesaplanıyor. Kazancın bu şekilde tespiti  sırasında emtia ticareti ile uğraşanlarca;
- Hesap dönemi sonundaki emtia mevcudunun değeri hâsılata,
- Hesap dönemi başındaki emtia mevcudunun değeri giderlere,  ilave ediliyor. Ancak, kullanılan sabit kıymetler gider yazılmıyor ve  üzerlerinden amortisman hesaplanmıyor. Sabit kıymetlerin satışında fatura keme mecburiyeti yoktur. Ancak bu kıymetlerin satışı noter satış belgesi veya gider pusulası ile belgelendirilecektir.


BEYANNAME NE  ZAMAN VE NASIL VERİLECEK?


Gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olması halinde, 2013 yılı kazançlarına ilişkin Beyanname  2014 yılı şubat ayının başından yirmi beşinci günü akşamına kadar verilecek. Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde, yıllık beyanname 2014 yılı Mart ayının başından yirmi beşinci günü  akşamına kadar verilecek. Beyanname, kayıtlı bulunulan vergi dairesine internet ortamında,  elden veya posta ile gönderilebilir.


VERGİ NE ZAMAN ÖDENECEK?


Şubat ayı içerisinde verilecek beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi Şubat ve Haziran aylarında olmak üzere, iki eşit taksitte ödenecek. Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde Mart ayı içerisinde verilecek beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere, iki eşit taksitte ödenecek