Yeni bir başlangıç şart

Paylaşın:

Facebook Twitter Google

Ger­çek­ten ar­tık yo­rum yap­mak bi­le zor. Bir ta­kı­mın bu ka­dar fark­lı iki gö­rün­tü ver­me­si­ni an­lat­mak zor. Bir ta­kı­mın bu ka­dar kıs­met­siz bu ka­dar be­ce­rik­siz ol­ma­sı çok zor. Bir ta­kı­mın 15 da­ki­ka­da se­kiz ta­ne po­zis­yo­na gi­rer son­ra ra­kip on ki­şi kal­dı­ğı bö­lüm­de bi­le po­zis­yon üre­te­mez mi. vs vs ger­çek­ten ar­tık ke­li­me­ler ki­fa­yet­siz ka­lı­yor.
Dört gün ön­ce grup li­de­ri kar­şı­sın­da çok kö­tü ze­mi­ne kar­şın ve­ri­len mü­ca­de­le­ye ba­kı­yo­rum dö­nü­yo­rum yaş or­ta­la­ma­sı 20-21 olan bir kad­ro­lu ta­kım kar­şı­sın­da­ki oyu­nu ba­kı­yo­rum an­lam ve­re­mi­yo­rum.
Ka­le­ci Ra­ma­zan ver­di­ği gü­ve­ni ma­çın ilk da­ki­ka­sın­dan iti­ba­ren kay­bet­ti­ği­ni gös­ter­di. Atı­lan uzun top­lar­da sa­vun­ma­cı ar­ka­da­şı bek­li­yor gel­sin al­sın di­ye o di­re­ği bek­li­yor. Kaç po­zis­yon ol­du sa­vun­ma ile kar­şı­lık­lı di­ya­log­lar bi­le ya­şa­dı. Ya­sin Yi­ğit yi­ne ta­kı­mın iyi­le­rin­den bi­ri­si ola­rak öne çık­tı. Er­tuğ­rul için söy­le­ne­cek faz­la bir şey bu­la­mı­yo­rum çün­ki üret­me­di üre­ti­me kat­kı ver­me­di.
Ya­kup Ka­yış yi­ne da­ğa ta­şa or­ta­lar ya­pa­rak hü­cum­da­ki üret­me­de hep olum­suz gö­rün­tü ver­di. Em­re Yük­sek­te­pe sa­vun­ma yö­nün­de var­dı hü­cum­da hiç yok­tu. Öz­gür ge­ri­yi dü­şün­dü­ğü ka­dar ile­ri­yi­de zor­la­dı. Ta­ner at­tı­ğı go­lün dı­şın­da po­zis­yo­nu ol­ma­ma­sı­na kar­şın zor­la­ma vu­ruş­lar ya­pa­rak kaç po­zis­yo­nu baş­la­ma­dan bi­tir­di.
Do­ğan Can to­pu ta­şı­ma­da var­dı an­cak son vu­ruş­lar­da ken­din­den bek­le­nen be­ce­ri­yi gös­te­re­me­di. Sa­lim için ise faz­la de­ği­şen bir şey yok adam ek­silt­me­di or­ta yap­ma­dı al­tı pa­sın için­de to­pu ay­nı po­zis­yon­da hem­de iki kez ka­le­ci­ye ni­şan­la­ma­yı be­cer­di. Kos­ko­ca ye­di met­re­lik ka­le ye­ri­ne. Abu­zer’in kla­sı­nı tar­tış­mam an­cak oda dün ka­çır­dı­ğı po­zis­yon­lar ile zaç baş yol­dur­du. O ka­dar ba­sit­le­ri ka­çır­dı of­sayt po­zis­yo­nun­da­ki vu­ru­şu ve at­tı­ğı gol şap­ka çı­kar­tı­la­cak cins­ten­di. Em­re Okur’un kar­ne­si ile kır­mı­zı si­yah­lı for­ma al­tın­da­ki per­for­man­sı bir­bi­ri­ni hiç tut­mu­yor. İkin­ci ya­rı­nın ba­şın­da oyu­na gi­ren İs­met için ise so­ru işa­ret­le­rim ol­duk­ça faz­la.
Ke­nar yö­ne­ti­mi­nin yap­tı­ğı de­ği­şik­lik­le­ri an­la­mak ger­çek­ten zor. Ken­di sa­ha­sın­dan çık­ma­yan he­le 72. da­ki­ka­da on ki­şi ka­lan ra­kip önün­de hü­cum­dan Sa­lim’i çı­kart­ma­nın ne an­la­mı var­dı. Er­tu­ığ­rul’u çı­kar­tıp sa­vun­ma­yı üç­lü­ye çe­vir­mek var­ken hü­cum oyun­cu­su­nu çı­kart­mak ne­den ?
Şam­pi­yon­luk bek­len­ti­si­nin art­tı­ğı dö­nem­de üç maç­ta alı­nan iki pu­an tüm ha­yel­le­ri yer­le bir et­ti. Pu­an tab­lo­su­na bak­tı­ğı­mız za­man şam­pi­yon­luk çok zor an­cak play-off’da git­tik­çe zo­ra gi­ri­yor. Kay­bet­ti­ği­miz her pu­an­lar alt­ta­ki çok sa­yı­da ta­kı­mın iş­ta­hı­nı ka­bar­tı­yor. Önü­müz­de bir­bi­rin­den zor­lu maç­lar var ve Ço­rum Be­le­di­yes­por’un bu gö­rün­tü­sü ina­nın ile­ri­si için hiç umut ver­mi­yor.
Bir sil­ke­len­me­ye ken­di­ne gel­me­ye ih­ti­ya­cı var ta­kı­mın. Yok­sa tü­ne­lin so­nu­na gel­dik ve kay­be­di­le­cek her pua­nın te­la­fi­si ar­tık çok zor. Şam­pi­yon­luk der­se­niz çok zor an­cak im­kan­sız de­ğil. Ta­bi­ki bu gö­rün­tü­sü ile ha­yal. Grup­ta her ta­kım her maç­ta pu­an kay­be­de­cek­tir. Ör­nek­le­ri or­ta­da an­cak biz ka­za­na­ma­dı­ğı­mız sü­re­ce 4-5 maç­lık bir ga­li­bi­yet se­ri­si ya­ka­la­ya­ma­dı­ğı­mız tak­dir­de bı­ra­kın şam­pi­yon­lu­ğu play-off bi­le sı­kın­tı­lı.
Te­kir­dağ ma­çı­nı te­le­viz­yon çek­ti. Al­lah aş­kı­na gö­rün­tü­le­ri tek­nik he­yet ve fut­bol­cu­lar al­sın­lar hep bir ara­da otu­rup bi iz­le­sin­ler. Ya­pıl­ma­ma­sı ge­re­ken ne var­sı ya­pan isim­ler bir gör­sün­ler. Sır­tı ka­le­ye dö­nük çap­raz­dan ka­le­ye vur­mak ye­ri­ne or­ta­da­ki ar­ka­da­şı­na çı­kar­ma­yı dü­şün­me­yen­ler, ya­nın­da­ki boş du­rum­da­ki ar­ka­da­şı­na ver­mek­ten im­ti­na eden­ler vs vs. Kay­be­der­sek hep bir­lik­te kay­be­de­ce­ğiz ar­ka­daş­lar lüt­fen bi­raz dik­kat. Bu ta­kı­mı bu nok­ta­ya ge­ti­ren siz­ler­si­niz emi­nim da­ha iyi­si­ni­de ya­pa­bi­lir­si­niz. Ye­ter­ki ben de­ğil biz de­yin, açık gör­me ye­ri­ne açık ka­pat­ma­ya ça­lı­şın. Bu sö­zün sa­ha için­den ke­na­rı­na hat­ta tri­bü­ne ka­dar her­kes için ge­çer­li.
Ku­lüp Baş­ka­nın­dan, Tek­nik He­ye­ti­ne, fut­bol­cu­sun­dan ta­raf­ta­rı­na, ma­sö­rün­den mal­ze­me­ci­si­ne ka­dar ye­ni­den bir aya­ğa kalk­ma­ya ve inanç bir­li­ği yap­ma­ya ih­ti­yaç var. Kim­se su­çu baş­ka­sı­na at­ma­dan ön­ce ben ner­de yan­lış yap­tım ek­sik yap­tım di­ye­cek ve ya­nın­da­ki­nin yan­lı­şı­nı ek­si­ği­ni ka­pa­ta­cak. Böy­le bir bir­lik­te­li­ğe ta­kı­mın çok bü­yük ih­ti­ya­cı var.
Ka­ra­köp­rü ma­çı­nı ye­ni bir baş­lan­gıç yap­mak zo­run­da­yız yok­sa atı alan üs­kü­da­rı ge­çe­cek ha­be­ri­niz ol­sun.