Zor Günler 3

Paylaşın:

Facebook Twitter Google

Bel­ki ib­ret alır da yo­ğur­du üf­le­ye­rek ye­riz di­ye geç­miş­ten gü­nü­mü­ze zor gün­le­ri­mi­zi ha­tır­la­ma­ya de­vam edi­yo­ruz.
Sel­çuk­lu­lar
Sel­çuk­lu­la­rı ken­di ta­ri­hi­miz açı­sın­dan Bü­yük Sel­çuk­lu­lar ve Ana­do­lu Sel­çuk­lu­la­rı ol­mak üze­re iki­ye ayır­mak ge­rek
Bü­yük Sel­çuk­lu Dev­le­ti, Kı­nık Bo­yu­nun men­su­bu ve li­de­ri Sel­çuk bey ta­ra­fın­dan 1020'li yıl­lar­da te­mel­le­ri atıl­mış, ye­ğen­le­ri Tuğ­rul ve Çağ­rı bey­ler ta­ra­fın­dan ba­ğım­sız bir dev­let ha­li­ne ge­ti­ril­miş­tir.
Kı­nık, Gök­türk­ler dö­ne­min­de İç As­ya'da ku­ru­lan Türk Bir­li­ği içe­ri­sin­de yer al­mış, Gök­türk Bir­li­ği­nin yı­kıl­ma­sın­dan son­ra ise ba­tı­ya doğ­ru gi­ri­şi­len göç ha­re­ket­le­ri­ne ka­tı­la­rak Gü­ney Ha­zar böl­ge­si­ne is­kan kur­muş bir boy.
Bü­yük Sel­çuk­lu dev­le­ti 1037 yı­lın­da Bağ­dat mer­kez­li ku­rul­muş. 1071'de Ana­do­lu'nun ön­le­ri­ne ka­dar gel­miş Ma­laz­girt za­fe­riy­le gü­cü­nü dün­ya ale­me is­pat et­miş ve Ana­do­lu'nun iç­le­ri­ne doğ­ru açıl­ma­ya baş­la­mış­tır.
Her de­vir­de ol­du­ğu gi­bi fit­ne, ni­fak ve iha­net hiç dur­ma­mış Ma­laz­girt'te ta­rih ya­zan sul­tan Al­pars­lan, bir iha­net so­nu­cu ku­man­dan­la­rın­dan bi­ri ta­ra­fın­dan han­çer­le öl­dü­rül­müş­tü (25 Ka­sım 1072).
Ana­do­lu Sel­çuk­lu­la­rı
Sü­ley­man Şah'ın güç­lü or­du­su da art ar­da ka­zan­dı­ğı za­fer­ler­le böl­ge­de söz sa­hi­bi ol­ma­ya baş­la­yın­ca Sü­ley­man Şah, Bü­yük Sel­çuk­lu Dev­le­ti­ne bağ­lı­lı­ğı­nı red­de­de­rek ba­ğım­sız­lı­ğı­nı ilan et­ti ve Ana­do­lu'da ye­ni ve bü­yük bir dev­let vü­cut bul­du (1077).
Ta­bii bu­ra­da ge­çen Sü­ley­man şah Er­tuğ­rul'un ba­ba­sı olan de­ğil­dir.
Sü­ley­man Şah ve­ya Sü­ley­man Şah bin Ka­ya Alp, Os­man­lı İm­pa­ra­tor­lu­ğu'nun res­mi ola­rak ku­rul­ma­sı­na gi­den sü­reç­te önem­li bir ye­re sa­hip­tir. Ka­ya Alp'in oğ­lu, Er­tuğ­rul Ga­zi'nin ba­ba­sı, Os­man Ga­zi'nin de­de­si­dir. Oğuz­la­rın Ka­yı bo­yun­dan­dır.
Bu dö­nem­de Emir Sa­det­tin Kö­pe­ğin yap­tık­la­rı­nı an­lat­ma­ya ge­rek var mı?
Bu gün­ler­de iz­le­di­ği­miz Dİ­Rİ­LİŞ ER­TUĞ­RUL di­zi­sin­de olup bi­ten­ler ayan be­yan..
Bu kıs­mı özet­ler­sek Bü­yük Sel­çuk­lu Dev­le­ti, 1037 yı­lın­da Dev­let ha­li­ne ge­le­rek ba­ğım­sız­lı­ğı­nı ilan et­miş, Bağ­dat ken­ti­ni baş­kent ya­pa­rak ön­ce Me­zo­po­tam­ya, son­ra­sın­da Ana­do­lu ve İç As­ya boy­la­rı­na ka­dar sı­nır­la­rı­nı ge­niş­le­te­rek dö­ne­min en bü­yük Türk Dev­le­ti ha­li­ne gel­miş­tir. Bü­yük Sel­çuk­lu Dev­le­ti, 1092 yı­lın­da iç ka­rı­şık­lık­lar ne­ti­ce­sin­de Irak, Su­ri­ye, Kir­man ve Ana­do­lu  Sel­çuk­lu­la­rı şek­lin­de bö­lü­ne­rek 4 par­ça­ya ay­rıl­mış.  Da­ha son­ra­sın­da ise bey­lik­le­re bö­lü­ne­rek Os­man­lı İm­pa­ra­tor­lu­ğu­nu ta­rih sah­ne­si­ne çı­kar­tan sü­re­ci mey­da­na ge­tir­miş­tir.
Os­man­lı­lar
Os­man bey'le baş­la­yan Os­man­lı Dev­le­ti(1299) tak­ri­ben 600 yıl ayak­ta kal­ma­yı ba­şar­mış dün­ya­da­ki önem­li ve bü­yük im­pa­ra­tor­luk­lar­dan bi­ri­si ol­muş­tur.
Ku­ru­lu­şun­dan son pa­di­şah Sul­tan Vah­det­tin'e ka­dar 36 pa­di­şah tah­ta çık­mış çağ­lar açıp çağ­lar ka­pat­mış­lar­dır.
Os­man­lı, kül­tür, sa­nat ve me­de­ni­yet ala­nın­da zir­ve yap­mış muh­te­şem bir Türk dev­le­ti­dir. Hâki­mi­ye­tin­de­ki top­rak­lar üze­rin­de as­li un­sur­la­rıy­la bir­lik­te gayr-ı mü­te­ca­nis top­lu­luk­lar da ol­muş ve bun­lar hep bir­lik­te ba­rış ve hu­zur içe­ri­sin­de ya­şa­mış­lar. Sa­hip ol­du­ğu çok kül­tür­lü ve me­de­ni ya­pı­sı do­la­yı­sıy­la, kar­ma ve öz­gün bir dil oluş­muş; do­lay­sıy­la Os­man­lı­ca or­ta­ya çık­mış­tır.
Os­man­lı İm­pa­ra­tor­lu­ğu al­tı asır ayak­ta kal­dı ama ne ba­di­re­ler at­lat­tı eh­lin­ce ve ta­ri­he me­rak­lı­lar­ca ma­lum­dur.
Hal-i ha­zır­da iz­le­di­ği­miz PA­Yİ­TAHT: AB­DÜL­HA­MİD di­zi­si, iç ve dış düş­man­la­rın na­sıl can­hı­raş bir şe­kil­de ça­lı­şa­rak Os­man­lı'yı yık­ma te­şeb­büs­le­ri­ni göz­ler önü­ne ser­mek­te­dir.
Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti
Ya­kın ta­ri­hi­miz.
Kur­tu­luş sa­va­şın­da ser­gi­le­nen kah­ra­man­lık­lar. Ça­nak­ka­le baş­ta ol­mak üze­re kri­tik mu­ha­re­be­ler. Müs­tev­li­le­re kar­şı ölüm-ka­lım mü­ca­de­le­si.
Ve dua­lar­la TBMM açı­lı­şı aka­bin­de ye­ni dev­le­ti­miz Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti.
Son­ra ken­di içi­miz­de tas­fi­ye ça­lış­ma­la­rı.
As­ke­ri mü­da­ha­le­ler, idam­lar, muh­tı­ra­lar, sağ-sol olay­la­rı…
Dik­ka­ti­mi­zi çe­ken Müs­lü­man top­lum­lar ne za­man ki al­tın çağ­la­rı­nı ya­şa­mış­lar da­hi­li bed­baht­lar di­ni ta­bir­le mü­na­fık­lar si­ya­si ta­bir­le de ca­sus­lar ara­cı­lı­ğıy­la iç­ten hep han­çer­len­me­ye ça­lı­şıl­mı­şız.
Güç­lü ik­ti­dar­lar dö­ne­min­de bun­lar anın­da fark edil­miş ve ge­re­ği ya­pıl­mış; za­yıf dö­nem­ler de ise ya­pa­cak­la­rı­nı yap­mış­lar; fit­ne ka­za­nı­nı kay­nat­mış­lar. Bir asır ön­ce İn­gi­liz ca­sus Law­ren­ce ile son yıl­lar­da Fe­tö'nün ba­şı­mı­za ör­dü­ğü ço­rap gi­bi.
1970 yıl­lar­dan iti­ba­ren sağ-sol ça­tış­ma­la­rın­dan PKK te­rö­rü­ne ka­dar, ba­şı­mı­za sa­rı­lan te­rör be­la­sıy­la ener­ji­mi­zi tü­ke­ti­yo­ruz.
Bu gün­ler­de de o be­la­nın yurt içi ve dı­şı uzan­tı­la­rı­nı si­ya­si ve as­ke­ri gü­cü­müz­le ber­ta­raf et­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz..
Çok şü­kür; güç­lü­yüz ve dim­dik ayak­ta­yız. İha­net odak­la­rı­na inat; bir ve be­ra­be­riz..
Fı­rat Kal­ka­nı'ndan son­ra şim­di de Zey­tin Da­lı.
Şe­hit ve Ga­zi­le­ri­miz var mı? Var.
Va­tan on­la­ra min­net­tar­dır.
Yi­ne zor gün­ler­de­yiz.
Ves­se­lam..
KUT­LA­MA: 
Sağ­du­yu­lu ya­yın po­li­ti­ka­sıy­la ba­sın ha­ya­tın­da 1 Şu­bat iti­ba­rıy­la 27 yı­lı ge­ri­de bı­ra­kan Ço­rum Ha­ki­mi­yet'in ye­ni ya­şı­nı kut­lu­yor ça­lı­şan­la­rıy­la, ya­zar­la­rıy­la ve oku­yu­cu­la­rıy­la bir­lik­te ni­ce yıl­lar di­li­yo­ruz.