Ço­rum En­sar Vak­fı Baş­ka­nı Erol Ka­vun­cu ve yö­ne­ti­mi, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül'e ha­yır­lı ol­sun zi­ya­re­tin­de bu­lun­du.

'STK'larla çalışmalarımız devam edecek'

Paylaşın:

 

Ço­rum En­sar Vak­fı Baş­ka­nı Erol Ka­vun­cu ve yö­ne­ti­mi, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül'e ha­yır­lı ol­sun zi­ya­re­tin­de bu­lun­du. 
Ço­rum Be­le­di­ye­si'nin in­sa­na yö­ne­lik ya­pı­lan fa­ali­yet­le­rin hep­sin­de yer al­dı­ğı­nı kay­de­den Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, "Ya­pa­ca­ğı­mız ça­lış­ma­lar­da si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı ve hal­kı­mız­la bir­lik­te ha­re­ket ede­ce­ğiz. Bu­gün iti­ba­ri ile bi­rim mü­dür­lük­le­ri­miz­le top­lan­tı­la­ra baş­la­ya­ca­ğız. Önü­müz­de­ki sü­reç­te ne­ler ya­pa­ca­ğı­mı­zı plan­la­ya­rak en iyi şe­kil­de de­ğer­len­dir­me gay­re­ti içe­ri­sin­de ola­ca­ğız. Ta­bi bu es­na­da va­kıf­la­rı­mız­la il­gi­li fa­ali­yet­ler­de or­tak ça­lış­ma­la­rı­mı­za de­vam ede­ce­ğiz" de­di. 
Gün­dem­le il­gi­li de de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Baş­kan Gül, "Ame­ri­ka ile mü­ca­de­le eden or­du­mu­zun da ba­şa­rı­nın ar­ka­sın­da­ki en bü­yük güç dua­dır. Bu en bü­yük gü­cü siz­den is­tir­ham edi­yo­ruz. İn­şal­lah yap­tı­ğı­mız fi­ili ça­lış­ma­lar da dua ola­rak bi­zim en bü­yük des­tek­çi­miz. En­sar Vak­fı Baş­ka­nı­mı­za ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri­ne na­zik zi­ya­ret­le­rin­den do­la­yı te­şek­kür edi­yo­rum" şek­lin­de kay­det­ti. 
"Geç­miş­te çok önem­li gö­rev­ler ve va­zi­fe­ler üst­len­miş bi­ri­si ola­rak önem­li te­mel taş­la­rın­dan bi­ri­ni tem­sil edi­yor­du­nuz" di­yen En­sar Vak­fı Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Erol Ka­vun­cu hiz­met­le­rin bun­dan son­ra kal­dı­ğı yer­den ar­ta­rak de­vam ede­ce­ği­ni be­lirt­ti.
Ka­vun­cu şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı: "En­sar Vak­fı ola­rak bü­tün gü­cü­müz­le du­ala­rı­mız­la ya­nı­nız­da ola­ca­ğız. Ba­şa­rı­lı ola­ca­ğı­nı­za, gü­zel hiz­met­ler ya­pa­ca­ğı­nı­za ina­nı­yo­ruz. Ço­rum Be­le­di­ye­si ile En­sar Vak­fı­mı­zın ger­çek­leş­tir­mek is­te­di­ği çok iş var. Be­le­di­ye­mi­zin alt­ya­pı üst­ya­pı an­la­mın­da yap­tık­la­rın­dan da­ha çok sos­yal be­le­di­ye­ci­lik ala­nın­da me­de­ni­yet ve kül­tü­rü­mü­ze hiz­met et­ti­ği­ni bi­li­yo­ruz. Si­zin de bu alan­da ba­şa­rı­lı ola­ca­ğı­nı­za ina­nı­yo­ruz. Şah­sı­nı­za tev­di edi­len bu gö­rev­de Al­lah mu­vaf­fak et­sin." (Ha­ber Mer­ke­zi)
 

Diğer Haberler