Utaş Uşaks­por ile Ço­rum Be­le­di­yes­por ma­çı­nın ar­dın­dan ar­be­de bü­yük ge­ri­lim ya­şan­dı.

Maç sonu arbede

Paylaşın:

 

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Utaş Uşaks­por ile Ço­rum Be­le­di­yes­por ma­çı­nın ar­dın­dan ar­be­de bü­yük ge­ri­lim ya­şan­dı. Ma­çın bi­tiş dü­dü­ğü­nün ar­dın­dan Tek­nik Di­rek­tör Yu­suf To­kuş’un fut­bol­cu­la­rı al­mak için sa­ha­ya gir­di­ği an­da tri­bün­den atı­lan mal­ze­me­ler­den da­vul tok­ma­ğı­nı tem­sil­ci­ye ver­di.
Bu sı­ra­da Uşaks­por ma­sö­rü­nün fi­zi­ki sal­dı­rı­sı­na ma­ruz kal­dı. Bu sal­dı­rı son­ra­sın­da kır­mı­zı si­yah­lı ku­lü­bün ba­sın so­rum­lu­su Ali Atan ho­ca­yı ko­ru­mak için ham­le yap­tı. Kar­şı­lık­lı bağ­rış­ma­lar­la tır­ma­nan ge­ri­lim Em­ni­yet güç­le­ri­nin ara­ya gir­me­si ile ön­len­di. Bu sı­ra­da ya­şa­nan ge­ri­lim ile tır­ma­nın si­nir­ler so­nun­da Ço­rum Be­le­di­yes­por’lu fut­bol­cu­la­rın tü­nel et­ra­fın­da­ki plas­tik­le­ri tek­me­le­ri ile kır­dık­la­rı gö­rül­dü.
 

Diğer Haberler