Utaş Uşaks­por dep­las­ma­nın­dan 4-3’lük mağ­lu­bi­yet ile dö­ne­rek şam­pi­yon­luk yo­lun­da bü­yük ya­ra alan Ço­rum Be­le­di­yes­por’lu fut­bol­cu­la­rı bir grup ta­raf­tar yal­nız bı­rak­ma­dı.

02’de yalnız bırakmadılar

Paylaşın:

 

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Utaş Uşaks­por dep­las­ma­nın­dan 4-3’lük mağ­lu­bi­yet ile dö­ne­rek şam­pi­yon­luk yo­lun­da bü­yük ya­ra alan Ço­rum Be­le­di­yes­por’lu fut­bol­cu­la­rı bir grup ta­raf­tar yal­nız bı­rak­ma­dı. Zor­lu ma­çın ar­dın­dan uzun bir yol­cu­luk so­nun­da ge­ce sa­at 02’de loj­ma­na ge­len kır­mı­zı si­yah­lı ka­fi­le­yi 25-30 ka­dar Ço­rum­lu fut­bol se­ver kar­şı­la­dı.
Fut­bol­cu­la­rı te­sel­li eden kır­mı­zı si­yah­lı ta­raf­tar­lar da­ha son­ra loj­man­da bir sü­re ön­ler­de bir­lik­te otu­ra­rak soh­bet et­ti mo­ral ver­di ve ar­dın­dan ay­rıl­dı. Ta­raf­tar­la­rın bu des­te­ği kar­şı­sın­da fut­bol­cu­la­rın­da hay­li duy­gu­lan­dık­la­rı göz­len­di ve ta­raf­tar­la­ra te­şek­kür et­ti.

Diğer Haberler