Ço­rum Be­le­di­yes­por şam­pi­yon­luk yo­lun­da çok kri­tik maç­ta li­der Uşaks­por dep­las­ma­nın­da üç gol at­ma­sı­na kar­şın ka­le­sin­de dört gol gö­rün­ce sa­ha­dan 4-3 mağ­lup ay­rı­la­rak şam­pi­yon­luk yo­lun­da çok bü­yük ya­ra al­dı.

Yazık oldu

Paylaşın:

 
HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por şam­pi­yon­luk yo­lun­da çok kri­tik maç­ta li­der Uşaks­por dep­las­ma­nın­da üç gol at­ma­sı­na kar­şın ka­le­sin­de dört gol gö­rün­ce sa­ha­dan 4-3 mağ­lup ay­rı­la­rak şam­pi­yon­luk yo­lun­da çok bü­yük ya­ra al­dı. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kı­mın mağ­lu­bi­ye­tin­de özel­lik­le ma­çın ikin­ci ya­rı­sın­da ver­di­ği ve ver­me­di­ği ka­rar­lar­la ha­kem İl­ker Ya­sin Av­cı öne çı­kan isim ol­du.
Cu­mar­te­si gü­nü yo­ğun yağ­mur al­tın­da çok ağır bir sa­ha­da oy­na­nan ma­çın ilk da­ki­ka­la­rın­da da­ha et­ki­li olan ev sa­hi­bi ta­kım ol­du an­cak Ço­rum Be­le­di­yes­por 15. da­ki­ka­da Akın’ın go­lü ile 1-0 öne geç­me­yi ba­şar­dı. Gol­den iki da­ki­ka­da son­ra bu kez ev sa­hi­bi ta­kım kor­ner atı­şın­dan bul­du­ğu gol­le eşit­li­ği sağ­la­dı. Son­ra­ki bö­lüm­de to­pa da­ha çok sa­hip olan ve po­zis­yon­lar bu­lan Ço­rum Be­le­di­yes­por
15. da­ki­ka­da Ço­rum Be­le­di­yes­por öne geç­ti. Bu da­ki­ka­da sol ka­nat­tan ka­za­nı­lan kor­ner atı­şın­da Öz­gür’ün ar­ka di­re­ğe yap­tı­ğı or­ta­da Do­ğan Can ka­fa ile in­dir­di sa­vun­ma­dan ile­ri çı­kan Akın ya­kın me­sa­fe­den bir vu­ruş­la to­pu kö­şe­den Uşaks­por ağ­la­rı­na gön­de­re­rek ta­kı­mı­nı dep­las­man­da 1-0 öne ge­çir­di.
Bu go­lün se­vin­ci sa­de­ce iki da­ki­ka sür­dü. 17. da­ki­ka­da ev sa­hi­bi ta­kı­mın kor­ner atı­şın­da Ek­rem’in or­ta­sın­da al­tı pas­ta Şem­set­tin yük­sel­di ka­fa­yı vur­du ve sko­ru 1-1 ya­pan gol at­tı. İlk ya­rı­nın son da­ki­ka­sın­da ev sa­hi­bi ta­kı­mın Tay­fur Em­re ile bul­du­ğu gol­le so­yun­ma oda­sı­na 2-1 ön­de gir­di.
İkin­ci ya­rı­da ar­tan yağ­lur ve sa­ha­nın yıp­ran­ma­sı ne­de­ni ile ol­duk­ça ağır­la­şan sa­ha­da iki ta­kım­da fut­bol oy­na­mak­ta zor­lan­dı an­ca mü­ca­de­le üst se­vi­ye­de ol­du. İkin­ci ya­rı­ya iyi baş­la­yan Ço­rum Be­le­di­yes­por 53. da­ki­ka­da Do­ğan Can’ın pa­sın­da Abu­zer’in go­lü ile sko­ru ye­ni­den eşit­le­di: 2-2
Maç­ta kon­tro­lü ele ge­çi­ren Ço­rum Be­le­di­yes­por öne geç­mek için yük­le­nir­ken 58. da­ki­ka­da Abu­zer’e ce­za sa­ha­sı­na için­de ya­pı­lan­da ha­re­ke­te pe­nal­tı bek­ler ve iti­raz­la­rı­nı ya­par­ken ma­çın ha­ke­mi po­zis­yo­nu de­vam et­tir­di ve bu po­zis­yon­da Uşaks­por yar­dım­cı ha­ke­min ver­di­ği pe­nal­tı atı­şı ka­zan­dı. Ye­ni­den mağ­lup du­ru­ma dü­şen kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım tüm hat­la­rı ile be­ra­ber­lik için ye­ni­den bas­kı kur­du ve iki to­pu di­rek­ten dön­dü.
Kon­tra­tak­tan ev sa­hi­bi ta­kı­mın bul­du­ğu gol­le far­kı iki­ye çı­kar­dı­ğı da­ki­ka­da Ya­sin di­rek kır­mı­zı kart­la oyun dı­şın­da kal­dı. Bu po­zis­yon­da Tek­nik Di­rek­tör Yu­suf To­kuş’da yap­tı­ğı iti­raz­ler ne­de­ni ile tri­bü­ne gön­de­ril­di. On ki­şi kal­ma­sı­na kar­şın yük­le­nen Ço­rum Be­le­di­yes­por yi­ne di­re­ğe ta­kıl­dı­ğı bu da­ki­ka­lar­da uzat­ma­nın son da­ki­ka­la­rın­da Do­ğan Can’ın aya­ğın­dan ge­len gol­le sko­ru 4-3 yap­tı an­cak bu gol pu­an ge­tir­me­ye yet­me­di.
Yo­ğun yağ­mur al­tın­da oy­na­nan ma­çı üç bin ka­dar Uşaks­por ta­raf­ta­rı ile An­ka­ra’dan ve az sa­yı­da Ço­rum’dan gi­den 20 ka­dar fut­bol se­ver iz­le­di.
 
MAÇ­TAN DA­Kİ­KA­LAR: 
 
25. da­ki­ka­da sol ka­nat­tan top­la ile­ri çı­kan Abu­zer’in pa­sın­da Öz­gür çap­raz po­zis­yon­da sert vur­du ka­le­ci Er­sin to­pu kö­şe­den kor­ne­re çel­di.
30. da­ki­ka­da ev sa­hi­bi ta­kı­mın ata­ğın­da Ek­rem’in ce­za sa­ha­sı­na yap­tı­ğı or­ta­da Nu­ret­tin ce­za ya­yı üze­rin­den sert vur­du top az fark­la au­ta git­ti.
35. da­ki­ka­da Uşaks­por di­re­ğe ta­kıl­dı. Şa­hin’in sağ ka­nat­tan or­ta­sın­da Do­ğan ka­fa­yı vur­du top Ço­rum Be­le­di­yes­por üst di­re­ğin­den ge­ri gel­di ve sa­vun­ma teh­li­ke­yi uzak­laş­tır­dı.
40. da­ki­ka­da sol ka­nat­tan Do­ğan Can top­la ha­re­ket­len­di yer­den or­ta­ya çı­kar­dı­ğı to­pa Abu­zer ka­ya­rak do­kun­mak is­te­di an­cak geç kal­dı.
45. da­ki­ka­da ev sa­hi­bi ta­kım öne geç­ti. Or­ta alan­dan ge­li­şen Uşaks­por ata­ğın­da Nu­ret­tin pa­sın­da Tay­fur Em­re ce­za sa­ha­sı için­de bu­luş­tu al­tı pas üze­rin­de to­pu kö­şe­ye pla­se­le­di ve ta­kı­mı­nı so­yun­ma oda­sı­na 2-1 ön­de gir­me­si­ni sağ­la­dı.
53. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan ge­li­şen Ço­rum Be­le­di­yes­por ata­ğın­da Do­ğan Can’ın or­ta­sın­da Abu­zer ar­ka di­rek­te ya­kın me­sa­fe­den ayak koy­du ve sko­ru ye­ni­den eşit­li­ği sağ­la­dı: 2-2
56. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan Do­ğan’ın or­ta­sın­da Ek­rem ce­za ya­yı üze­rin­den sert vur­du ka­le­ci Ra­ma­zan kor­ne­re çel­di.
59. da­ki­ka­da ma­çın ha­ke­mi ce­za sa­ha­sı dı­şın­da­ki po­zis­yo­na yar­dım­cı ha­ke­min­de uya­rı­sı ile pe­nal­tı nok­ta­sı­nı gös­ter­di. Öz­gür’ün Do­ğan ile gir­di­ği iki­li mü­ca­de­le­de çı­kan pe­nal­tı ka­ra­rı­nı Ek­rem kul­lan­dı ve ka­le­ci Ra­ma­zan’ın sa­ğın­dan ağ­la­ra gön­de­re­rek sko­ru 3-2 ya­pan go­lü at­tı.
68. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan et­ki­li ge­len Ço­rum Be­le­di­yes­por’da Er­tuğ­rul’un or­ta­sın­da ön di­rek­de Do­ğan Can sert vur­du top üst di­rek­ten ge­ri gel­di dö­nen to­pa Abu­zer sert vur­du top yi­ne üst di­rek­ten ge­ri gel­di.
83. da­ki­ka­da Ço­rum Be­le­di­yes­por ata­ğın­da Abu­zer’e ce­za ya­yı için­de ya­pı­lan ha­re­ke­te pe­nal­tı bek­le­yen kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım ke­nar yö­ne­ti­mi ve fut­bol­cu­la­rı­nın bu iti­raz­la­rı sı­ra­sın­da Uşaks­por ata­ğa çık­tı ve uzun top­la ya­rı ala­nı ge­çen Şa­hin ka­le­ci Ra­ma­zan ile kar­şı kar­şı­ya po­zis­yon­da üze­rin­den aşırt­tı ve sko­ru 4-2 ya­pan go­lü at­tı.
90+3. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan Abu­zer ra­ki­bin­den kur­tul­du sert vur­du ka­le­ci Er­sin’den dön­dü dö­nen to­pa Do­ğan Can vur­du ka­le­ci bu kez kor­ne­re çel­di. Kor­ner atı­şı­nı Sa­lim kul­lan­dı ar­ka di­rek­te Do­ğan Can ka­fa­yı vur­du top sa­vun­ma­ya çar­pa­rak ağ­la­ra git­ti skor 4-3 ol­du.

Diğer Haberler