Böl­ge­sel Ama­tör Lig’de tem­sil­ci­miz Eti Li­se­si Ye­ni Amas­yas­por öne geç­me­si­ne kar­şın ko­nuk ta­kı­mın tec­rü­be­li is­mi Ka­he’yi dur­du­ra­ma­dı ve sa­ha­dan 2-1 mağ­lup ay­rı­la­rak bu haf­ta­yı­da pu­an­sız ka­pat­tı.

Eti Ka­he’yi dur­du­ra­ma­dı

Paylaşın:

 

HA­RUN AK­KA­YA
 
Böl­ge­sel Ama­tör Lig’de tem­sil­ci­miz Eti Li­se­si Ye­ni Amas­yas­por öne geç­me­si­ne kar­şın ko­nuk ta­kı­mın tec­rü­be­li is­mi Ka­he’yi dur­du­ra­ma­dı ve sa­ha­dan 2-1 mağ­lup ay­rı­la­rak bu haf­ta­yı­da pu­an­sız ka­pat­tı.
1 No­lu sen­te­tik çim sa­ha­da oy­na­nan maç­ta Eti Li­se­si’nde haf­ta ba­şın­da gö­re­ve ge­ti­ri­len Yet­kin Öz­bey ve Za­kir Ar­da­han­lı’lı yö­ne­ti­min­de ilk kez çık­tı­lar. Grup­ta şam­pi­yon­luk umut­la­rı azal­sa­da mü­ca­de­le­yi bı­rak­mak is­te­me­yen Ye­ni Amas­yas­por kar­şı­sın­da ma­ça iyi baş­la­yan Eti Li­se­si Genç­liks­por he­nüz 4. da­ki­ka­da öne geç­ti. Bu da­ki­ka­da sol ka­nat­tan ya­pı­lan or­ta­da ön di­rek­ten aşır­tı­lan to­pa ar­ka di­rek­te sa­vun­ma­dan ile­ri çı­kan Mu­rat ayak koy­du ve ta­kı­mı­nı 1-0 öne ge­çi­ren isim ol­du.
Ye­ni Amas­yas­por mağ­lup du­ru­ma düş­tük­ten son­ra oyun­da kon­tro­lü eli­ne ge­çir­di ve 24. da­ki­ka­da be­ra­ber­lik go­lü­nü bul­du. Bu da­ki­ka­da ko­nuk ta­kım ata­ğın­da ce­za sa­ha­sı­na ya­pı­lan or­ta­da Ka­he sa­vun­ma­dan iyi yük­sel­di ve to­pu kö­şe­den Eti Li­se­si ağ­la­rı­na gön­de­re­rek sko­ru 1-1 ya­pan go­lü at­tı.
37. da­ki­ka­da Eti Li­se­si ikin­ci go­le çok yak­laş­tı. Sol ka­nat­tan ge­li­şen atak­ta ar­ka di­rek­te top­la bu­lu­şan İs­ma­il ya­kın me­sa­fe­den to­pa do­kun­du ka­le ye­ri­ne yan ağ­la­ra git­ti ve kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım be­ra­ber­lik fır­sa­tın­dan ya­rar­la­na­ma­dı.
İlk ya­rı kar­şı­lık­lı atı­lan gol­ler ile 1-1 be­ra­ber­lik­le so­nuç­lan­dı.
İkin­ci ya­rı­ya kon­trol­lü baş­la­yan Eti Li­se­si ra­ki­bi­nin ha­ta­la­rı­nı bek­le­di. Ma­çın 58. da­ki­ka­sın­da ce­za sa­ha­sı dı­şın­dan ka­za­nı­lan fri­kik atı­şın­da tec­rü­be­li isim Ka­he to­pun ba­şı­na geç­ti genç ka­le­ci­nin­de ha­ta­sı­nı iyi de­ğer­len­dir­di ve to­pu kö­şe­den ağ­la­ra gön­de­re­rek ta­kı­mı­nın ve ken­di­si­nin ikin­ci go­lü­nü at­tı: 1-2
Ma­çın bun­dan son­ra­ki bö­lü­mün­de Eti Li­se­si ma­ça or­tak ol­mak için yük­len­di. An­cak tec­rü­be­li isim­ler­den ku­ru­lu Ye­ni Amas­yas­por sa­vun­ma­sı bu­na izin ver­me­di. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım bun­dan ön­ce­ki maç­la­ra gö­re mü­ca­de­le ve is­tek ola­rak çok iyi bir gö­rün­tü ver­se­de güç­lü ra­ki­bi önün­de ye­di­ği iki go­le ce­vap ve­re­me­yin­ce bu haf­ta­yı­da pu­an­sız ka­pat­tı ve pu­an has­re­ti­ni sür­dür­dü.
Ma­çı ha­va­nın­da gü­zel ol­ma­sı ne­de­ni ile yak­la­şık bin ka­dar fut­bol se­ver iz­le­di. İz­le­yen­ler ara­sın­da Amas­ya’dan ge­len mi­sa­fir ta­raf­tar­lar­da bu­lu­nu­yor­du.
 

Diğer Haberler