Ço­rum Ve­te­ran­lar ikin­ci ya­rı­nın ilk ma­çın­da Si­nop Ve­te­ran­lar dep­las­ma­nın­da 7-1 gi­bi fark­lı skor­la ga­lip ay­rı­la­rak ikin­ci ya­rı­ya iyi bir baş­lan­gıç yap­tı.

Ço­rum Ve­te­ran­lar, Si­nop Ayan­cık’ı fark­lı geç­ti:7-1

Paylaşın:

 
HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Ve­te­ran­lar ikin­ci ya­rı­nın ilk ma­çın­da Si­nop Ve­te­ran­lar dep­las­ma­nın­da 7-1 gi­bi fark­lı skor­la ga­lip ay­rı­la­rak ikin­ci ya­rı­ya iyi bir baş­lan­gıç yap­tı. Cu­mar­te­si gü­nü oy­na­nan maç­ta ra­ki­bi önün­de kar­şı­laş­ma­ya gol­le baş­la­yan Ço­rum Ve­te­ran­lar 4. da­ki­ka­da De­niz'in go­lü ile öne geç­ti. Üs­tün­lü­ğü­nü sür­dü­ren tem­sil­ci­miz ilk ya­rı­yı Er­kan ve Er­sel'in at­tı­ğı gol­ler­le 3-0 ön­de ta­mam­la­dı.
Ma­çın 27. da­ki­ka­sın­da Ayan­cık ata­ğın­da Yet­kin ce­za sa­ha­sı için­de ra­ki­bin ba­riz gol şan­sı­nı kes­ti­ği için kır­mı­zı kart ve pe­nal­tı ka­ra­rın­dan son­ra Ço­rum Ve­te­ran­lar sa­ha­da 10 ki­şi kal­dı. pe­nal­tı­yı kul­la­nan İs­ken­der'in vu­ru­şu­nu ka­le­ci Se­ba­hat­tin kur­tar­dı ve ra­ki­bi gol iz­ni ver­me­di. İlk ya­rı­yı Ço­rum Ve­te­ran­lar 3-0 ön­de ta­mam­la­dı.
İkin­ci ya­rı­da on ki­şi oy­na­ma­sı­na kar­şın ra­ki­bi önün­den üs­tün bir fut­bol or­ta­ya ko­lan Ço­rum Ve­te­ren­lar­da De­niz 41. da­ki­ka­da at­tı­ğı gol­le ra­ki­bi önün­de 4-0 öne geç­ti. 50. da­ki­ka­da Ali Er­göz’ün at­tı­ğı gol­le far­kı be­şe çı­kar­tan Ço­rum Ve­te­ran­lar 56. da­ki­ka­da ev sa­hi­bi ta­kım 56. da­ki­ka­da Hay­ret­tin’in go­lü­ne en­gel ola­ma­dı ve skor 1-5 ol­du. 67. da­ki­ka­da Er­sel ve 70. da­ki­ka­da El­van ma­çın sko­ru­nu be­lir­le­yen go­lü at­tı­lar: 1-7.
 

Diğer Haberler