Ada­na Dev­let Ti­yat­ro­su'nun "Bu da ge­çer ya­hu" isim­li oyu­nu Ço­rum'da ti­yat­ro­se­ver­ler­le bu­lu­şa­cak.

'Bu da geçer yahu' sanatseverlerle buluşacak

Paylaşın:

 

Ada­na Dev­let Ti­yat­ro­su'nun "Bu da ge­çer ya­hu" isim­li oyu­nu Ço­rum'da ti­yat­ro­se­ver­ler­le bu­lu­şa­cak.
 
Uğur Sa­at­çi'nin yaz­dı­ğı ve Ba­rış Er­denk'in yö­net­ti­ği 2 per­de­lik oyun 16 Şu­bat Cu­ma gü­nü sa­at 20.00'da 17 Şu­bat Cu­mar­te­si gü­nü ise 14.00 ve 20.00 sa­at­le­rin­de Ço­rum Dev­let Ti­yat­ro­su Sa­lo­nun­da sah­ne­le­ne­cek.
 
Oyu­nu ko­nu­su ise şöy­le:
"İş­gal yıl­la­rı­nın İs­tan­bul'un­da hiç um­ma­dı­ğı bir şe­kil­de iş­gal or­du­la­rı ku­man­da­nı Ami­ral Colt­hart'ın emir su­ba­yı ol­mak zo­run­da ka­lan Yüz­ba­şı Sü­ha... Çı­kar­dık­la­rı mi­zah der­gi­sin­de Ami­ral' in ka­fa­sı­nı bal­ka­ba­ğı ola­rak çiz­dik­le­ri için ga­ze­te­le­ri ka­pa­tı­lan Sü­ha'nın kar­de­şi Ke­mal ve onun ar­ka­da­şı Fa­lih... Sü­ha Mil­li Mü­ca­de­le'nin, Ke­mal ve Fa­lih de ga­ze­te­le­ri­nin der­din­dey­ken Ami­ral'in ye­ğe­ni­nin ani­den İs­tan­bul'a ge­li­şi... Bir­bi­riy­le ke­si­şen plan­lar ve ka­rı­şan du­rum­lar... Ana­do­lu sa­vaş acı­sıy­la ya­nar­ken, İs­tan­bul'da iş­gal­ci­ler­le mü­ca­de­le eden bir avuç in­san... "Bu da Ge­çer ya Hu" iş­gal acı­sı çe­ken İs­tan­bul'un, her ne pa­ha­sı­na olur­sa ol­sun mü­ca­de­le eden in­san­la­rı­nı an­la­tı­yor… Sa­va­şın to­zu du­ma­nı, iş­ga­lin hüz­nü için­de gü­lüm­se­ten bir ke­sit su­nu­yor" (Ha­ber Mer­ke­zi) 
 

Diğer Haberler