3 ocak çarşamba

3 ocak çarşamba

Paylaşın:

İşin Niteliği, Yeri Miktarı : Mülkiyeti Çorum Belediyeler Çevre Birliği'ne ait Karapürçek Köyü Celilkırı Mevkii'nde bulunan Katı Atık Düzenli Depolama Sahası içerisindeki Toplama Ayırma Tesisi ve Karakeçili Mahallesi Ahçılar 3 Cadde No:8 Adresinde bulunan Atık Getirme Merkezinin,"2872 sayılı Çevre Kanunu ''Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'', "Atık Yönetimi Yönetmeliği", "Atıkların Düzenli Depolanmasına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer yönetmeliklere istinaden diğer ilgili mevzuatlara uygun olarak işletilmesi ve satışı yapılan tüm ambalaj atıklarından (kağıt,

pp, pe, pet..vb ) elde edilen gelirden Çorum Belediyeler Çevre Birliğine ihale muhammen bedeli olarak aylık 45.000 TL + KDV den 36 ( otuz altı ) aylığına 2886 Sayılı D.İ.K 35-c maddesine istinaden açık artırma usulü kiraya verilecektir.

Şartname : Şartname ve Ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 150,00 TL ücret ile temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri : 16.01.2018 Salı günü saat : 14.00'de Belediyemiz Hizmet Binası 5.kat, Meclis Salonunda ve Encümen Huzurunda yapılacaktır.

Tahmini Bedeli : Aylık 45.000,00TL + KDV Geçici Teminatı : 1.300,00TL

İsteklilerde Aranan Belgeler: a)Bir kanuni ikametgahın olması b)Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti c) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi d) İhaleye gireceklerin Toplama Ayırma Tesisi lisans ve yetki belgeleri olması. ( En az 1 yıl herhangi bir belediye ile Lisanslı olarak Ambalaj Atığı Toplama, Taşıma ve Ayrıştırma faaliyetini yürütmüş olmalı e) Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odasından veya ilgili Meslek Odasından odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge f) Geçici Teminat Makbuzu g) İhaleye katılacakların Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler. ( İhale tarihinde herhangi bir borcunun bulunmaması gerekmektedir) h) Gerçek kişiler için imza sirküsü (noterden), vekaleten iştirak ediliyorsa isteklerin adına teklif verme yetkisi olduğuna dair noter tasdikli vekaletname i)Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odasından veya benzeri bir makamdan halen faaliyette olduğuna dair ihale ilanı yayını tarihinden sonra alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri j) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, k) Şirket vs. adına girecekler noter tasdikli vekaletname ve yetki belgesi, ortaklık olan şirketler de ortaklık beyannamesi getireceklerdir. l) Şartname Alındı Bedeli.

Diğer Haberler