25 mayıs çarşamba

25 mayıs çarşamba

Paylaşın:

MEVLANA MASA TENİSİ SALONU TADİLAT YAPIM İŞİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mevlana Masa Tenisi Salonu Tadilat Yapım İşi  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                     : 2016/189374

1-İdarenin

a) Adresi                                             : Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100 Merkez/ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası       : 3642250810/1455 - 3642245805

c) Elektronik Posta Adresi           : dhm@corum.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi                                 : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                           : Çorum Merkez Yeniyol Mahallesi Sel Sokak'ta bulunan Mevlana Katlı                                                                                Otoparkı bodrum katının yaklaşık 610 m2'lik alanın masa tenisi

                                                               Salonuna dönüştürülmesi Yapım İşi

                                                               Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari                                                                    şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                              : Çorum Merkez Yeniyol Mahallesi Sel Sokak?ta bulunan Mevlana Katlı                                                              Otoparkı

c) İşe başlama tarihi                       : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi

                                                               yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                      : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                               : Çorum Belediyesi Hizmet Binası Kat 5 İhale Odası Yeniyol Mah. Gazi                                                                  Cad. No:2 ÇORUM

b) Tarihi ve saati                                              : 10.06.2016 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 75 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/6/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Yapım İşlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğin B/III. grup işler benzer iş olarak değerlendirilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği ve Makine Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi Hizmet Binası Kat 5 İhale Odası Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de                    (Basın: 343799) www.bik.gov.tr

 

 

İLKÖĞRETİM OKULLARI 8,GRUP ONARIM İNŞAATI

ÇORUM ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

İlköğretim Okulları 8,Grup Onarım İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                     : 2016/184695

1-İdarenin

a) Adresi                                             : Mimar Sinan Mah. İnönü Cad. No:167 19100

                                                               ÇORUM MERKEZ/ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası       : 3642257400 - 3642101086

c) Elektronik Posta Adresi           : ozelidare.corum@icisleri.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi                                                : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı            : 2-adet okul onarım işi

                                                               Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari                                                                    şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                              : Çorum Merkez Gazipaşa Ortaokulu ve Çorum Merkez Mehmet Akif

                                                               ERSOY Anaokulu

c) İşe başlama tarihi                       : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi

                                                               yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                      : Yer tesliminden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                               : ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ KONFERANS SALONU MİMAR SİNAN                                                                             MAH. İNÖNÜ CAD. NO:167 ÇORUM

b) Tarihi ve saati                                              : 01.06.2016 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞİNDE YER ALAN BIII GRUB İŞLER VEYA C II GRUP İŞLER VEYA BU İŞLERLE İLGİLİ ONARIM VE TAMAMLAMA İŞLERİ KABUL EDİLECEKTİR.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VEYA MİMARLIK VEYA MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ - MİMAR SİNAN MAH. İNÖNÜ CAD. NO:167 ÇORUM adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ EVRAK KAYIT BÜROSU MİMAR SİNAN MAH. İNÖNÜ CAD. NO:167 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de                    (Basın: 341927) www.bik.gov.tr

 

 

ÇORUM İL JANDARMA KOMUTANLIĞI KARARGAH HİZMET BİNASININ ENGELLİLERİN ERİŞİMİNE UYGUN HALE GETİRİLMESİ İŞİ

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

Çorum İl Jandarma Komutanlığı Karargah Hizmet Binasının Engellilerin Erişimine Uygun Hale Getirilmesi işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                     : 2016/187805

1-İdarenin

a) Adresi                                             : Mimar Sinan Mah. İnönü Cad. No:167 19100

                                                               ÇORUM MERKEZ/ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası       : 3642257400 - 3642101086

c) Elektronik Posta Adresi           : ozelidare.corum@icisleri.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi                                                : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı            : 1 Adet Yapım işi.

                                                               Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

                                                               şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                              : Çorum Merkez İlçesi

c) İşe başlama tarihi                       : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi

                                                               yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                      : Yer tesliminden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                               : ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ KONFERANS SALONU MİMAR SİNAN                                                                             MAH. İNÖNÜ CAD. NO:167 ÇORUM

b) Tarihi ve saati                                              : 06.06.2016 - 09:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞİNDE YER ALAN B III GRUP İŞLER VEYA C III  GRUP İŞLER KABUL EDİLECEKTİR.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VEYA MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ VEYA ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ - MİMAR SİNAN MAH. İNÖNÜ CAD. NO:167 ÇORUM adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ EVRAK KAYIT BÜROSU MİMAR SİNAN MAH. İNÖNÜ CAD. NO:167 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de                    (Basın: 342608) www.bik.gov.tr

 

 

 

 

İHALE İLANI

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN

 

1- İl Özel İdaresinin taşınır kayıtlarında yer alan ve ihtiyaç fazlası olması nedeniyle servis dışı tutulan 28 (yirmisekiz) adet taşıt ile ekonomik ömrünü doldurduğu için taşınır kayıtlarından düşülen 31 adet hurda taşıttan oluşan 200 ton taşıt hurdasının hazırlanan ihale şartnamesi ve muhammen bedelleri doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulüyle 08/06/2016 Çarşamba günü saat 10:30’da satılmak üzereihaleye çıkartılmıştır.

2- Taşıtların satış ihalesi İl Genel Meclis Binasında bulunan (Gazi Cad. No: 68 Çorum) Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

            3- Taşıtların satış ihalesine ait şartnameler İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde görülebilir veya alınabilir.

            4- İhaleye Katılabilmek İçin;

             Gerçek ve Tüzel kişilerden İstenilecek Belgeler;

a) İhale tarihine göre 6 ay içerisinde alınmış iş veya ikametgah adreslerini gösterir belge.

b) Başkası adına vekil olarak ihaleye katılanların, noterden onaylı vekaletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneği.

c) Tebligat adresinin, iş veya ikamet adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması durumunda, tebligat adreslerini gösterir belge.

d) Teklifte bulunulacak taşınır malın geçici ihale teminat miktarının yatırıldığını gösteren belge. (Talip olunan araçların plakası, cinsi belirtilerek, her biri için ayrı ayrı geçici ihale teminatının yatırılması gerekmektedir.)

e) İhale şartnamesi (imzalı).

            f) T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi.

            5-Taliplilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.

            6-İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

            İlan olunur.

 

 

 

 

 

 

TAŞIT SATIŞI İHALE BİLGİLERİ:

SIRA

NO

ADI (MARKA MODEL)

MODEL YILI

PLAKASI

CİNSİ

MUHAMMEN BEDEL (TL)

(KDV HARİÇ)

GEÇİCİ İHALE TEMİNATI (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

TOFAŞ FIAT KARTAL STW

1994

19 DY 311

OTOMOBİL  (AC STEYŞIN)

2.500,00

250,00

08/06/2016

10:30

2

İVECO OTOYOL

2000

19 ED 719

OTOBÜS (CA TEK KATLI)

5.500,00

550,00

08/06/2016

10:30

3

TOFAŞ FIAT KARTAL SL/LPGLİ

1993

19 EK 303

OTOMOBİL

1.200,00

120,00

08/06/2016

10:30

4

TOFAŞ FIAT 131 5 KAPI KARTAL

1991

19 EL 888

OTOMOBİL (AA SEDAN)

1.350,00

135,00

08/06/2016

10:30

5

TÜMOSAN 82/80

1997

19 KD 550

TRAKTÖR (TARIM)

14.000,00

1.400,00

08/06/2016

10:30

6

FORD D 1210

1981

19 KS 740

ÖZEL AMAÇLI (İTFAİYE) KAMYONU

2.250,00

225,00

08/06/2016

10:30

7

DESOTO PD950AS

1997

19 LL 259

KAMYON (DAMPERLİ)

8.000,00

800,00

08/06/2016

10:30

8

RENAULT TOROS TX

1995

19 LL 945

OTOMOBİL (AA SEDAN)

1.300,00

130,00

08/06/2016

10:30

9

DESOTO PD950 AS SÜPER

1997

19 RD 768

KAMYON (AÇIK KASA)

7.000,00

700,00

08/06/2016

10:30

10

TOFAŞ FIAT DOĞAN SL

1992

19 KC 888

OTOMOBİL

2.500,00

250,00

08/06/2016

10:30

11

RENAULT L 423

1986

19 AE 271

OTOMOBİL

2.500,00

250,00

08/06/2016

10:30

12

RENAULT R 1339

1986

19 KL 111

OTOMOBİL (AC STEYŞIN)

1.250,00

125,00

08/06/2016

10:30

13

RENAULT 12 SW

1982

19 DH 562

OTOMOBİL

900,00

90,00

08/06/2016

10:30

14

RENAULT R 1335

1983

19 DA 163

OTOMOBİL

 

 

1.250,00

125,00

08/06/2016

10:30

15

TOFAŞ FIAT KARTAL SLX

1993

19 AC 111

OTOMOBİL (AC STEYŞIN)

3.250,00

325,00

08/06/2016

10:30

16

BMC 220.26/SDT

1994

19 KK 556

KAMYON (AÇIK KASA)

12.000,00

1.200,00

08/06/2016

10:30

17

BMC 220.26/SDT

1994

19 KK 557

KAMYON (DAMPERLİ)

12.000,00

1.200,00

08/06/2016

10:30

18

BMC 220.26/SDT

1994

19 KK 559

KAMYON (DAMPERLİ)

12.000,00

1.200,00

08/06/2016

10:30

19

BMC FATİH 220.26/SDH

1994

19 DE 204

KAMYON (AÇIK KASA)

12.000,00

1.200,00

08/06/2016

10:30

20

FATİH 220.26

1994

19 DE 205

KAMYON (DAMPERLİ)

12.000,00

1.200,00

08/06/2016

10:30

21

BMC 220.26

1994

19 DF 201

KAMYON (DAMPERLİ)

12.000,00

1.200,00

08/06/2016

10:30

22

BMC FATİH 220.26/SHT

1993

19 KF 530

ASFALT DİSTRİBİTÖRÜ

16.000,00

1.600,00

08/06/2016

10:30

23

FORD 6610

1985

19 DS 666

TRAKTÖR (TARIM)

5.000,00

500,00

08/06/2016

10:30

24

KOMATSU GD655A5

1986

İŞ MAKİNESİ

Y.GREYDERİ

21.000,00

2.100,00

08/06/2016

10:30

25

FİAT ALLİS FL10C

1981

İŞ MAKİNESİ

PAL.YÜKLEYİCİ

7.000,00

700,00

08/06/2016

10:30

26

 

JCB 3CX

1993

İŞ MAKİNESİ

BEKO-LOADER

17.000,00

1.700,00

08/06/2016

10:30

27

KOMATSU GD655A5

1986

İŞ MAKİNESİ

Y.GREYDERİ

25.000,00

2.500,00

08/06/2016

10:30

28

KOMATSU GD655A5

1986

İŞ MAKİNESİ

Y.GREYDERİ

25.000,00

2.500,00

08/06/2016

10:30

29

MUHTELİF TAŞIT HURDASI

31 ADET HURDA TAŞIT-200 TON TOPLAM BEDELİ

70.000,00

7.000,00

08/06/2016

10:30

Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de                    (Basın: 338518) www.bik.gov.tr

Diğer Haberler