23 mayıs pazartesi

23 mayıs pazartesi

Paylaşın:

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

01/07/2016 - 31122016 TARİHLERİ ARASI YAŞ SEBZE VE MEYVE alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                     : 2016/181863

1-İdarenin

a) Adresi                                             : GülabibeyMah.Millet 1.Sok.No:37 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası       : 3642020666 - 3642020671

c) Elektronik Posta Adresi           : khb19.mb@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                           : 49 Kalem Yaş Sebze ve Meyve Alımı

                                                               Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari                                                                    şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                    : Genel Sekreterliğimize bağlı Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim Ve

                                                               Araştırma Hastanesi, Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Çorum Ağız                                                 Ve Diş Sağlığı Merkezi ambarlarına ilgili hastanenin talebi doğrultusunda                                                            peyder pey teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi                                  : Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çorum Göğüs                                                              Hastalıkları Hastanesi, Çorum Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi ambarlarına                                                   ilgili hastanenin talebi doğrultusunda sipariş tarihinden itibaren 1 (bir)

                                                               takvim günü içerisinde peyder pey olarak 31.12.2016 tarihine kadar

                                                               teslim edilecektir.İdare tarafından bir gün önceden verilecek siparişler

                                                               ertesi gün saat 11:00'a kadar 2 (iki) nüsha sevk irsaliyesi ile ambara

                                                               teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                               : Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi Toplantı Salonu ( Gülabibey Mah.                                                              Cemilbey Cad. No : 81 ÇORUM )

b) Tarihi ve saati                                              : 15.06.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çorum İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Finans-Mali Hizmetler Birimi (Gülabibey Mah. Millet 1. Sok. No:37 ÇORUM) adresinden alınabilir. Doküman satın almak için T.C. Halk Bankası Çorum Şubesi TR83 0001 2009 3120 0005 0001 19 iban numaralı hesaba para yatırılacaktır. adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Finans-Mali Hizmetler Birimi (Gülabibey Mah. Millet 1. Sok. No:37 ÇORUM) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de                    (Basın: 340763) www.bik.gov.tr

 

 

ÇORUM 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

İLAN

Davacı FADİME TÜFEKCİ tarafından hasımsız olarak mahkememize açılan Gaipliği istenen Çorum ili Ortaköy ilçesi, Cevizli Köyü, Cilt No: 7 Hane no: 10 Bsn:31'de nüfusa kayıtlı 22843647624 TC kimlik numaralı Rıza ve Emine'den olma 01/07/1927 doğumlu Halil Tüfekci'nin 6 yıldır kayıp olduğu, bu zamana kadar ailesi tarafından yapılan aramalara rağmen kendisinden herhangi bir haber alınamadığını ve kendisine ait bir ize de rastlanılmadığından bahisle, adı geçenin gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla; Türk Medeni Kanunu'nun 32 ve devamı maddeleri gereğince işbu ilan tarihinden itibaren altı ay içinde adı geçen hakkında bir bilgisi olanların mahkememizin 2016/494 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu ilanen duyurulur.

Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de  (Basın: 340882) www.bik.gov.tr

 

 

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait, Akkent Mahallesi, Yaş Sebze ve Meyve Halinde bulunan 3 adet işyeri 8 (sekiz) yıllığına, 1 adet lokanta 3 (üç) yıllığına, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden Açık Artırma Usulü ile hazırlanan şartnameleri dahilinde ilanda belirtilen sıra numarasına göre, ayrı ayrı kiraya verilecektir.

Şartname :Şartname ve Ekleri Belediyemiz Hal Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 08.06.2016 Çarşamba günü saat: 14.00'de Belediyemiz Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A-Kanuni ikametgah belgesi, B-Türkiye'de tebligat için adres gösterilmesi, C-T.C. Vatandaşı olmak, D-Reşit ve Mümeyyiz olmak, E-Hırsızlık, Gasp, Dolandırıcılık, İnancı Kötüye kullanma, Zimmet, İhtilas, İrtikap, Rüşvet, Sahtekarlık, Hileli İflas gibi suçlardan biriyle hükümlü bulunmamak, F-Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği veya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olmak. G- Üretici birlikleri kooperatifler için yönetim kurullarından karar almak ve bu işle iştigal ettiklerini belgelendirmeleri öncelikle istenir, H-Kooperatif ve Üretici birlikleri; a)Kooperatif ve Birliğin Kuruluş tesciline dair Ticaret Sicili Belgesi, b)Yönetim Kurulunun temsilci atamasına ilişkin karar sureti, c)Üretici ortaklardan en az yedisinin kullandıkları arazinin en az üretim miktarını gösterir Ziraat Odası ve Tarım İl Müdürlüğü yazısı, d)Üretici ortaklardan en az yedisinin kullandıkları arazinin sahibi veya kiralamış oldukları arazilerin tapu sureti, tapulu değilse vergi kaydı ve noterden tasdikli kira sözleşmesi, I-Üreticiler sahip oldukları veya noterden tasdikli kira sözleşmeleri ile kullandıkları arazide sebze meyve üretimine yönelik etkinliklerde bulunan ve yıllık en az 100 ton sebze meyve üreten kimseden, üretici yıllık en az 100 ton meyve sebze ürettiğini Ziraat Odası ve Tarım İl Müdürlüğünden alacağı yazı ile belgelemek zorundadır, J-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi, K-İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekaletnameler ve noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez) L-İstekli Dernek ise, Derneğin kuruluş tesciline ait belge ibraz etmeleri, M-İstekli Dernek ise, Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin yürütülebilmesi için temsilci atanmasına ilişkin karar örneği bulundurmaları, N-Geçici teminatlarını vermeleri, O- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır) P-İhaleye katılacak olanların Belediyeye ve Vergi Dairesine borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı ihale Komisyonunda belgelendirmeleri, R-İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.

 

Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de                    (Basın: 340943) www.bik.gov.tr

Diğer Haberler